covid19 resize
ปศุสัตว์น่านบูรณาการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค...วันที่ 28 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านโดยท่านปศุสัตว์จังหวัดนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด่านกักกันสัตว์น่าน ดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการบูรณาการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่ราชการเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน