ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการเข้าร่วมพัฒนา หลักสูตร"พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"  อ่านรายละเอียด