เชิญเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร"พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" อ่านรายละเอียด