วิสัยทัศน์
“ 
องค์กรผู้นำด้านปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพ และโปร่งใส 
พันธกิจ
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมาย
กลยุทธ์
การสร้างความเข้มเแข็งให้เกษตรกร 
การพัฒนาสู่ครัวโลก 
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต


วัตถุประสงค์
1. 
เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
2. 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
3. 
เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
4. 
เพื่อให้ผลิตผลทางปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ
1. 
ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์
2. 
โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
3. 
ดำเนินเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4. 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
5. 
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย