timeline 20201218 154750 resize
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2564 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ ของกลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก. เกิดการรวบรวมและจัดองค์ความรู้ในชุมชน และการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดประสบการณ์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง และนายวีระพงษ์ พลสยม ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงด้านปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ธคก. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เขต 5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์จากมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 20 คน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน