547234 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายประทีป นันทะสาร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ปศุสัตว์อำเภอสันติสุข ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2559 จำนวน 10 ราย เพื่อติดตามการขยายผลของลูกโคตัวที่ 1 และมอบกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกรขยายผลครบตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน