614598 resize

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมสภากาแฟ จ.น่าน มีหน่วยงานกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) เป็นประธานฯ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการ จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน