553310 resize

วันที่ 26 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ่อสวก ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ตามเงื่อนไขของโครงการฯ โดยทางคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำด้านการดูแล การจัดการด้านการผสมเทียม การจัดการเรื่องอาหาร รวมถึงปัญหาสุขภาพสัตว์ของโคในโครงฯ ณ ห้องประชุมบ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน