187571 resize
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ทำการตรวจสอบ สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ ประเภท โค กระบือ ของนายจักรพงษ์ ดีมูลมั่ง ท้องที่ ม 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน