145788 resize
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคแปลงใหญ่อำเภอเชียงกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมให้เกียรติในการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ นายวิจิตร จิตอารีย์ รักษาการผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ทั้งนี้ประธานการประชุม คือ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณา รับฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference) ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน