65994 resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์น่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงดูกระบือ การปลูกพืชอาหารสัตว์และการจัดเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ณ บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน