358228 resize

วันที่ 21 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอเวียงสา และปศุสัตว์อำเภอปัว ปฏิบัติงานตรวจสถานพยาบาลสัตว์ กรณีขออนุญาตจัดตั้งใหม่ที่อำเภอเวียงสา และกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตที่อำเภอปัว เพื่้อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน