489703 resize
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจรปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทย กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลปอน ประชุมชี้แจงระเบียบและแผนการดำเนินงาน ให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ มอบปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์(เมล็ดหญ้ารูซี่)ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นเสบียงอาหารสัตว์ ณ. หอประชุมบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน