28414 resize
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์ ของอำเภอภูเพียง จำนวน 2 โรง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเวียงสา 1 โรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และเจ้าของโรงฆ่าเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน