S 61882411 resize
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงแพะเน้ือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหว้า และป่าห้วยสาลี หมู่บ้านท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 25. ราย ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติเป้าหมายและงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในรูปแบบของกลุ่ม


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน