196532 resize
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้อราชการแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน