383186 resize
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม โดยแจ้งเรื่องภารกิจตามนโยบายของส่วนราชการโดยรวม ในหัวข้อ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยได้แจ้งในที่ประชุมขอความร่วมมือ อปท. ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคลัมปี สกินและการป้องกัน และขอความอนุเคราะห์ อปท. ให้การสนับสนุนในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้าเร่งด่วน และท่านผู้ว่าราชการได้เน้นย้ำให้แต่ละ อปท. ให้การสนับสนุนการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคแก่ทางปศุสัตว์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้วย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน