006
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว และอำเภอเวียงสา หลักสูตร "การทำเสบียงอาหารสัตว์" จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน