73067 resize
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรอำเภอนาหมื่น หลักสูตร "การเลี้ยงไก่ไข่" จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน