9016 resize
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน ได้มอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ต.จอมจันทร์ ต.ส้าน ต.กลางเวียง ต.ขึ่ง ต.ปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงนโยบายและแผนงานในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร ณ องค์การบริการส่วนตำบลจอมจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การดำเนินการนี้เป็นตามนโยบายเร่งด่วนของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ได้แก่ แมลงดูดเลือดต่างๆ การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวเกษตรกรต่อการระบาดของโรค เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน