S 29614104 resize
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้นายประทีป นันทะสาร ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสันติสุข จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นที่อำเภอสันติสุข หลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมือง" เกษตรกร จำนวน 50 ราย ที่เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคนในพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน