S 38936618 resize
วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.)ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14คน14 อำเภอ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ พัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการตามนโยบายตลาดนำการผลิต และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงได้ โดยมีเนื้อหาวิชา 1.การแปรรูปเนื้อสัตว์แดดเดียว(เมนูหมูอาบแดด) 2.การแปรรูปเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง(เมนูหมูอาบนมสด) 3.การแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์อบแห้งปรุงรส(เมนูไก่สวรรค์) สถานที่ฝึกอบรม ณ อาคารกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หมู่ที่1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน