115213 resize
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนลัมปี สกินในโคและกระบือ โคเนื้อ จำนวน 70 ตัวและโคนม 30 ตัว ณ ฟาร์มโคเนื้อและโคนม สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน