686008 resize

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สนง.ปศจ.น่าน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ สนง.ปศจ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

683740 resize

วันที่ ๒๗ ก.ย ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน สนง.ปศอ.เวียงสา ร่วมต้อนรับ น.สพ.ดร.ณชัย ศราธพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ น.สพ.ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ ที่มาสาธิตการตรวจท้องสัตว์ที่ทางเกษตรกรเจ้าของสัตว์สามารถตรวจได้เองโดยใช้ Test kit ตรวจกับปัสสาวะสัตว์ โดยได้ทดสอบกับปัสสาวะของแพะเนื้อเพศเมีย ของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านสันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ และของกลุ่มเลี้ยงแพะ คก.๙๑๐๑ ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน ให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง การทราบผลการตั้งท้องของปศุสัตว์อย่างรวดเร็ว (ภายใน ๒-๓ อาทิตย์หลังผสมพันธุ์) จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรงในการจัดการ และอาจเพิ่มมูลค่าของแม่พันธุ์หากทราบว่าตั้งท้องแล้วอีกด้วย ดำเนินการสาธิต ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านสันรุ่งเรือง ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

128287 resize

วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน เข้าดำเนินการตรวจสอบ ซากสัตว์ปีกและได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ในพื้นที่บ้าน มงคลนิมิตร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

98362 resize

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายสรินทร์ เหมือนฤทธิ์ นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยนายพสิน ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น นายสรศักดิ์ ธิใจ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ไก่พื้นเมือง ให้คำแนะนำการทำวัคชีนในสัตว์ปีก แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ค้นหาสัตว์ปีกที่ป่วยตายอย่างผิดปกติ หากมีสัตว์ปีกป่วยตายให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอโดยทันที ในพื้นที่บ้านน้ำทา ม.9 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีเกษตรกร 17 ราย สร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

478374 resize

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง ประชุมติดตามงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอเชียงกลางเข้าร่วมรับฟังแนวทางและรายละเอียดต่างๆ ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ โดยมีเกษตรกรหลายตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงกลางได้รับการมอบกรรมสิทธิ์แม่โค เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์ ต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน