126401 resize

วันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ดำเนินโครงการกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2560 (World Rabies Day 2017) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวม 12 ตัว (สุนัข เพศผู้ 1 ตัว สุนัข เพศเมีย 3 ตัว และแมว เพศเมีย 8 ตัว) เจ้าของสัตว์พีงพอใจเป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 8749135 resize

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา อาสาผสมเทียมเวียงสา ร่วมกับ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้เรื่องการจัดการ การบริหารในรูปกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านอาหารโค การผสมเทียมโค การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โรคในโค ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริได้รับความสนใจจากเกษตร เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการเลี้ยงโคต่อไป


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

44086 resize

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว พร้อมด้วย ผกก.สภ.ปัว,ปศุสัตว์อำเภอปัว,สาธารณสุขอำเภอปัว,ผอ.สปฐ.น่าน เขต ๒,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว,ผญบ.บ้านต้นแหลง ออกตรวจสอบสนามชนไก่นายสิงห์ ชาวแหลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอปัว
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

94325 resize

วันที่ 21กันยายน 2560 นายพสิน ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น นายสรศักดิ์ ธิใจ และนางสาวสุทิพย์ตา บุญช่วย ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น ออกพื้นที่ดำเนินการทำสัญลักษณ์หมายเลข"1" บนตัวโค ของโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านหัวทุ่ง ม. 5 และบ้านทุ่งศรี ม.13 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น รวมทั้งหมดจำนวน 13 ตัว


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

328385 resize

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์น่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน, เจ้าหน้าที่พานิชย์จังหวัดน่าน, เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตในสถานที่ของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้าหรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าเกษตร ในเขตอำเภอเมืองน่าน จำนวน 3 ร้านค้า ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน