464633 resize

วันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "ทบทวนอาสาปศุสัตว์" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ตำบลนาส้าน อำเภอเวียงสา โดยได้รับเกียรติจากนายนรินทร์ เหล่าอาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี อาสาที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จำนวน 100 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

464118 resize

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนังานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "ทบทวนอาสาปศุสัตว์" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองน่าน อาสาที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ อำเภอเมืองน่าน, อำเภอบ้านหลวง, อำเภอภูเพียง, อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม จำนวน 100 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

46077 resize

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

9250 resize

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2560 world Rabies day โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดตอนทำหมันในสุนัขและแมวเพื่อเป็นการป้องกันโรคและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

 648040 resize

ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๖ ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

เนื้อหาอื่นๆ...