646192 resize

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ถนน รพช. ม.๒ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

48337 resize

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง ดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือตามโครงการอนุรักษ์กระบือและมอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์แก่เกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

213298 resize

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ได้ดำเนินการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ และแจกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ณ บ้านป่าคา ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน


ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

644402 resize

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) ณ รร.ดิเอ็มเพรส ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

643760 resize

เมื่อวันที่ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ ๒๓ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดน่าน โดยในส่วนรับผิดชอบของ สนง.ปศจ.น่าน อยู่ในประเด็นเรื่องการควบคุมปริมาณการผลิตข้าว ตามมาตรการปรับพื้นที่นาเพื่อความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร ปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบที่ ๑ โดยจังหวัดน่านเลือกเมนูการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อทดแทนนาข้าว จำนวน ๓๗ ราย ๑๘๕ ไร่ ใน ๒ อำเภอคือ อ.นาหมื่น และ อ.บ้านหลวง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน