614598 resize

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมสภากาแฟ จ.น่าน มีหน่วยงานกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) เป็นประธานฯ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการ จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 45858829 resize

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสาได้ออกสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์เบื้องต้นและผลกระทบจากผู้ประสบอุทกภัย ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.3 ม.4 ม.5 ต.ขึ่ง ม.7 ม.13 ต.กลางเวียง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ต.ปงสนุก ม.2 ม.3 ม.5 ม.7 ต.แม่สาและ ม.2 ต.ไหล่น่าน มีเกษตรกรแจ้งได้รับความเสียหาย จำนวน 10 ราย ไก่ตาย/สูญหาย 450 ตัว สุกร 4 ตัว และโคได้รับผลกระทบจากคลังเสบียงอาหารสัตว์ถูกน้ำพัด จำนวน 17 ตัว รวมถึงแปลงพืชหญ้าอาหารสัตว์อีกจำนวนหนึ่ง และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค และแนะนำให้เคลื่อนย้ายสัตว์ขึ้นสู่ที่สูง แล้วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 45268997 resize

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา พร้อมทีมงาน และ นายณรงค์วัฒน์ ภิมุขไพศาล เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยเป็ดจำนวน 5 ตัว ไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม 6 ตัว และหมูลูกผสม จำนวน 2 ตัว อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนมลาบรี ต.แม่ขนิง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนมลาบรี ได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์จาก กสน.อำเภอเวียงสา และ กสน.เวียงสา จะดำเนินการดูแลสัตว์ดังกล่าว และสอนการเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน มลาบรี ต่อไป


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

66745 resize

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอมอบหมายให้นายสันติ หน่อน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงานพร้อมผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 3 ราย ทำสัญญายืมโค ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่เกษตรกรส่งโคเพศเมีย อายุ 18 เดือน คืนจำนวน 39 ตัว มอบให้เกษตรกรรายใหม่พร้อมทำสัญญายืม จำนวน 39 ราย เกษตรกรที่ได้รับมอบมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 6111441 resize

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยนายชัยมงคล พญาพรหม สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ตรวจสนามชนไก่ชน (ต่ออายุ)เพชรสถาน และสนามชนไก่ดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการตรวจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง 2 แห่ง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน