46979 resize

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น และผู้ช่วยปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมืองบ้านน้ำกึ๋น ม.10 ต.นาทะนุง อ. นาหมื่น จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 5931194 resize

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสงวน มีนิล พร้อมทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน โดยนายสัตวแพทย์ธนพล แอมปรัชญาย์ และทีมงาน เข้าปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประชาอุ่นใจ ปศุสัตว์ปลอดภัย ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดน่าน โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรจำนวน 13 ราย ไก่พื้นเมือง 705 ตัว เป็ด 15 ตัว สุกร 121 ตัว เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

79168 resize

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เรื่องการดำเนินงานป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

601315 resize

วันที่ ๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ (มี น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมด้วย) พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

298040 resize

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. นายเกษม เกียรติอมรเวช ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเวียงสา ในการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเวียงสา มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 60 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน