S 37634065 resize

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง,โรงเรียนสหราษฏ์บำรุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และนายปรีชัย แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว ให้การต้อนรับ


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอปัว
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

195124 resize

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ได้ดำเนินการต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ประจำปี 2559 ระดับประเทศ


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

594578 resize

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรในการผลิตและจัดหาผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อจำหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาล สถานประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน" โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ , สินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ลุ่มน้ำน่าน (หน้า มทร.ล้านนา น่าน) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

596639 resize

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สนง.ปศจ.น่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

594616 resize

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ สนง.ปศอ.เชียงกลาง ร่วมกับ มทร.น่าน ร่วมกับ สนง.พลังงานแห่งชาติ จ. นาน และ เกษตรกร กลุ่มเลึ้ยงโค แปลงใหญ่ อ. เชียงกลาง ได้ ทำการติดตั้ง บ่อ แก๊ส ชีวภาพ ๖ บ่อ ๖ ตำบล ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปุสัตว์ กลุ่มเลี้ยงโค อ. เชียงกลาง จ. น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน