เนื่องด้วยวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) กรมปศุสัตว์และองค์กรวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย ได้ร่วกันจัด "โครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นรวมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวัน World Rabies Day 2020” ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ร้ายแรง และเป็นภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้าของสุนัขและแมวรวมทั้งคนที่สัมผัสกับสุนัขและแมว ในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporation Social Responsibility; CSR) ของสถานพยาบาลสัตว์เอกชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายของโรค  พิษสุนัขบ้า และกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของเจ้าของสัตว์ในแง่การป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง

      ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2563 นี้ จำกัดจำนวน 100 ตัว/แห่ง

      โดยจังหวัดน่านมีสถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

โรงพยาบาลสัตว์น่านน้ำทอง โรงพยาบาลสัตว์น่านน้ำทอง https://th-th.facebook.com/nannamthong.veterinary/

02 resize resize

 

โรงพยาบาลสัตว์น่านปิยมิตร https://www.facebook.com/nanpiyamitranimalhospital/

01 resize resize

 

คลินิกหมอวุดรักษาสัตว์ คลินิกหมอวุดรักษาสัตว์ 106 /12 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 ในเวียง เมือง Chang Wat Nan 55000, Thailand

03 resize resize