547272 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคระผู้จิจัยฯ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมระดมความเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบและกลไกการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องสำหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน