322398 resize
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และด่านกักกันสัตว์น่าน ได้ทำการพ่นยากำจัดพาหะ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการเฝ้าระวังป้องการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ บ.เปียงก่อ ม.2 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เกษตรกรจำนวน 2 ราย โคจำนวน 8 ตัว กระบือ 18 ตัว


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน