ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการระบบการเกษตร แบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 ) อ่านรายละเอียด

การศึกษาความสาเร็จโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน จังหวัดน่าน  อ่านรายละเอียด

การศึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบน อ่านรายละเอียด

ความชุกและป จจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตในเลือดไก่พื้นเมืองจังหวัดน่าน  อ่านรายละเอียด