31180 resize
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน มีผู้ยื่นความประสงค์ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย คือ
1.นายจักรพงษ์ ดีมูลมั่ง
2.นายนรินทร์ สิงห์สาร
3.นายธชาทัช เครือเสน
ผลการประชุมพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินก่อสร้างจำนวน 3 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

180331 resize
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายประธาน เกิดกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง นายธีรศักดิ์ อินทำ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนายฤทธิพร อึ่งหิรัญ พนักงานควบคุมโรคระบาดในสุกร ตรวจประเมิน ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ของนายเทวกฤต อินสองใจ เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

28414 resize
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์ ของอำเภอภูเพียง จำนวน 2 โรง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเวียงสา 1 โรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และเจ้าของโรงฆ่าเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 61882411 resize
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงแพะเน้ือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหว้า และป่าห้วยสาลี หมู่บ้านท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 25. ราย ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติเป้าหมายและงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในรูปแบบของกลุ่ม


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

01 resize
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายณัฐพันธุ์ กันธิยะ นักวิชาการสัตวบาล นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง และนายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน ตามกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ดังนี้
๑.ให้คำแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์พร้อมมอบเมล็ดหญ้ารูซี่ จำนวน ๖๐ กิโลกรัม
๒.สำรวจจำนวนแม่กระบือที่พร้อมรับการผสมเทียม
๓.ตรวจรักษาพยาบาลกระบือป่วยเป็นแผลอักเสบ จำนวน ๒ ตัว
๔.ให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดในกระบือ
ณ บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์เชียงกลาง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน