S 70320160 resize
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นายชัชวาลย์ ชนะงาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านไร่ “จัดซื้อโคขุนและอุปกรณ์ให้กับสมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพ ประเภทเงินกู้ยืม จำนวน 1,693,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ติดตามการป้องกันโรคลัมปี สกินในโคที่นำมาเลี้ยงใหม่ ตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การจัดทำทะเบียนประวัติ แม่พันธุ์ปลอดโรคแท้งติดต่อ การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

243432 resize
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา จัดพิธีมอบโค - กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล กรณีพิเศษ โคเพศผู้จำนวน 1 ตัว เพศเมียจำนวน 1 ตัวและกระบือเพศเมียจำนวน 2 ตัว แก่เกษตรกรบ้านสันรุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

535799 resize
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด(Live)และแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

9030 resize
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน ได้มอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ต.จอมจันทร์ ต.ส้าน ต.กลางเวียง ต.ขึ่ง ต.ปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงนโยบายและแผนงานในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร ณ องค์การบริการส่วนตำบลจอมจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การดำเนินการนี้เป็นตามนโยบายเร่งด่วนของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ได้แก่ แมลงดูดเลือดต่างๆ การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวเกษตรกรต่อการระบาดของโรค เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

xonan


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

****************
banner XN