โครงสร้างภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ฝ่ายบริหาร

  

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
3
นางจารุวรรณ  ศรีทุมมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

10
นายสันติชัย  ไชยบุญเรือง
สัตวแพทย์อาวุโส

5

นางเมทิกา  ดอนชัยรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

 jeab resize
นางพชรภรณ์  คงบุญพัฒนาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
 piyachat resize
นางปิยะฉัตร  ศิริมาตย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
p1 resize
นางกาญจนา  แต่งอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
keen resize
นางสาวพิณรุกา  กูลวงค์
นักจัดการงานทั่วไป 
no images
นายวิทวัช ใจน้อย
จ้างเหมาขับรถยนต์
son 58
นางส่น  ไชยทิพย์
จ้างเหมาทำความสะอาด

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

12  
นายเชิดศักดิ์  คำสิลา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 1
นายเกษม  เกียรติอมรเวช
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
tueng resize
นายอำนวย  หน่อแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล
nui resize
นางสาวณัฐภรณ์  ดอนน้อย
นักวิชาการสัตวบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

9
นายประธาน  เกิดกล่ำ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
5505 1
นายสิทธิชัย  เหล่าพวงศักดิ์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

7
นายณัฐพันธุ์  กันธิยะ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

sombat resize
นายสมบัติ  แสนโซ้ง
นักวิชาการสัตวบาล
maitree
นายไมตรี  มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
pood
นายณรงณ์วัฒน์  ภิมูขไพศาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
paek
นายศุประชัย  สุวทิตย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

4
นางอ้อมฤทัย  ใจจันทร์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
13
นางสาวเพ็ญพร  ทับเลิก
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

no images
ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

mad resize
นายสามารถ  ลุนอินตา
เจ้าพนักผู้ช่วยสัตวบาล
tao resize
นายพนมสิงห์  วงค์เป็ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

8  
นายประทีป  นันทะสาร
สัตวแพทย์อาวุโส
2
นายณัฎฐวิกรณ์  คำมณีวณิชวงศ์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
11
นายจักรี  พิชา
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 yo resize
นายสุริโย  กะจันทร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

ปศุสัตว์อำเภอ 15 อำเภอ

5509
นายวรเทพ  ราชภัณฑ์
ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน
5502
นายจงรักษ์  ธรรมลังกา
ปศุสัตว์อำเภอแม่จริม
5503
นายเอกนิษฐ  กันไชยคำ
ปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง
no images
ว่าง
ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย
5505
นายปรีชัย  แก้วตา
ปศุสัตว์อำเภอปัว
5506
นายสุรพล  เกตุวัง
ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา
5507
นายสงวน  มีนืล
ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
6
นายชัยมงคล  พญาพรหม
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
5508
นายสุรเชษฐ์  ปิ่นทิพย์
ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง
5510
นายพสิน  ใจจันทร์
ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น
5511
นายรักเกียรติ  เมฆอากาศ
ปศุสัตว์อำเภอสันติสุข
5512
นายอรรถวุฒิ  เมืองมูล
ปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ
5513
นายมาโรจน์  กาละดี
ปศุสัตว์อำเภอสองแคว
5514
นายศักดิ์  จูงประดิษฐ์
ปศุสัตว์อำเภอภูเพียง
5501 1
นายวัชรพงษ์  พญาพรหม
ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
5501 2
นายธีระวัตน์  โพธิ์สุยะ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
อำเภอเมืองน่าน

no images

...
นักวิชการสัตวบาลชำนาญงาน
อำเภอนาหมื่น

5507 1

นายสันติ หน่อน้อย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอเวียงสา

5507 2
นายชัชวาลย์  ชนะงาม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
อำเภอนาน้อย

no images
นางสุปรียา พรมศิลา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
อำเภอเวียงสา

พนักงานราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
seree resize
นายเสรี  ไชยพรม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอภูเพียง
tote resize
นายอุกฤษ  สีคำ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอปัว

aus resize

นายอานุภาพ  สุวรรณ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอทุุ่งช้าง

 no images
นายวิสันต์ เมืองมูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอบ่อเกลือ
 no images
...
เจ้าพนักงานสัตวบาล
อำเภอเวียงสา