รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสำเนียง สิงหวิริยะ  2483 - 2486
2. นายเชิด ชมธวัช 2486-2490
3. นายมนตรี สัปจาตุระ 2491-2499
4. นายฟุ้ง รุ่งเรือง 2500-2517
5. นายเปล่ง เกตุวงษ์ 2518-2519
6. นายประยงค์ แนบเกษร 2520-2521
7. นายเรวัต ธุวะนุติ 2522-2523
8. นายระพีพงศ์ วงศ์ดี 2523-2529
9. นายประชุม คงกำเนิด 2529-2530
10. นายสมนึก อัครผล 2531-2532
11. นายชวน ปิ่นทอง 2532-2534
12. นายคำรณ ทองใย 2534-2537
13. ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ พลันสังเกตุ 2537-2539
14. นายถนัดดี หนองขุ่นสาร 2539-2543
15 นายทัศนัย โตอนันต์ 16 พ.ย.43- 3 ธ.ค. 50
16. นายนพพร มหากันธา 27 ธ.ค. 50 - 20 พ.ย. 59
17. นายสัตวแพทย์ไวพจน์  หิมารัตน์ 21 พ.ย. 59 - 30 กันยายน 61