79168 resize

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เรื่องการดำเนินงานป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน