212402 resize
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการลงนามทำบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง และปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ในการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่เชียงกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน