213367 resize
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบคลังเสบียงสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ส่งมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองน่าน และอำเภอเชียงกลาง จำนวน 500 ฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน