548833 resize
วันที่ 15 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค ให้แก่กลุ่มเกษตกรบ้านพี้ใต้ จำนวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 5922846 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หมอขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และด่านกักกันสัตว์น่าน บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ พื้นที่บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

547234 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายประทีป นันทะสาร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ปศุสัตว์อำเภอสันติสุข ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2559 จำนวน 10 ราย เพื่อติดตามการขยายผลของลูกโคตัวที่ 1 และมอบกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกรขยายผลครบตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

547272 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคระผู้จิจัยฯ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมระดมความเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบและกลไกการพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องสำหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

118028 resize resize
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค ให้แก่กลุ่มเกษตกรบ้านพี้เหนือ จำนวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน