38202 resize
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5 ตัว รวมทั้งหมด 15 ตัว ปฎิบัติงาน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

145788 resize
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคแปลงใหญ่อำเภอเชียงกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมให้เกียรติในการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ นายวิจิตร จิตอารีย์ รักษาการผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ทั้งนี้ประธานการประชุม คือ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณา รับฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference) ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

144137 resize
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค ให้แก่กลุ่มเกษตกรบ้านนาวี จำนวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านนาวี ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

969399 resize
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกพื้นที่ให้บริการทำวัคซีนในสัตว์ปีก กรมทหารพรานที่32 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

187571 resize
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ทำการตรวจสอบ สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ ประเภท โค กระบือ ของนายจักรพงษ์ ดีมูลมั่ง ท้องที่ ม 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน