475053 resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 4 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 8 ตัว รวมทั้งหมด 19 ตัว ปฎิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

65994 resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์น่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงดูกระบือ การปลูกพืชอาหารสัตว์และการจัดเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ณ บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

165275 resize
วันที่ 23 มีนาคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค ให้แก่กลุ่มเกษตกรบ้านนาวี จำนวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านนาวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 2138124 resize resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับกรมทหารพราน ที่32 ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ให้กับลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 400ตัว ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

159918 resize
วันที่ 12 มีนาคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหลวง เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค ให้แก่กลุ่มเกษตกรบ้านพี้เหนือ จำนวนแม่โค 35 ตัว เกษตรกร 7 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน