103816 resize
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจำนวน 3 ตัว และแมวจำนวน 14 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 38936618 resize
วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.)ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14คน14 อำเภอ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ พัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการตามนโยบายตลาดนำการผลิต และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงได้ โดยมีเนื้อหาวิชา 1.การแปรรูปเนื้อสัตว์แดดเดียว(เมนูหมูอาบแดด) 2.การแปรรูปเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง(เมนูหมูอาบนมสด) 3.การแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์อบแห้งปรุงรส(เมนูไก่สวรรค์) สถานที่ฝึกอบรม ณ อาคารกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หมู่ที่1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

31180 resize
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน มีผู้ยื่นความประสงค์ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย คือ
1.นายจักรพงษ์ ดีมูลมั่ง
2.นายนรินทร์ สิงห์สาร
3.นายธชาทัช เครือเสน
ผลการประชุมพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินก่อสร้างจำนวน 3 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

196532 resize
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้อราชการแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

180331 resize
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายประธาน เกิดกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง นายธีรศักดิ์ อินทำ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนายฤทธิพร อึ่งหิรัญ พนักงานควบคุมโรคระบาดในสุกร ตรวจประเมิน ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ของนายเทวกฤต อินสองใจ เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน