206624 resize
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรอำเภอนาหมื่น หลักสูตร "การเลี้ยงไก่ไข่" จำนวน 50 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ หอประชุมบ้านนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

006
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว และอำเภอเวียงสา หลักสูตร "การทำเสบียงอาหารสัตว์" จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 58458126 resize
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ ณ.ที่ทำการกลุ่มประดู่หางดำทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

383186 resize
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม โดยแจ้งเรื่องภารกิจตามนโยบายของส่วนราชการโดยรวม ในหัวข้อ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยได้แจ้งในที่ประชุมขอความร่วมมือ อปท. ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคลัมปี สกินและการป้องกัน และขอความอนุเคราะห์ อปท. ให้การสนับสนุนในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้าเร่งด่วน และท่านผู้ว่าราชการได้เน้นย้ำให้แต่ละ อปท. ให้การสนับสนุนการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคแก่ทางปศุสัตว์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้วย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

38844 resize
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ร่วมบูรณการกับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน และด่านกักกันสัตว์น่าน ในการพ่นยากำจัดพาหะ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเฝ้าระวังป้องการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ตำบล ไหล่น่าน ได้แก่
1.หมู่ 1 บ้านไหล่น่าน พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 5 ราย จำนวนสัตว์ 125 ตัว มอบยาฆ่าแมลงและให้คำแนะนำเกษตรกร จำนวน 8 ราย
2.หมู่ 2 บ้านบุญเรือง พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 3 ราย จำนวนสัตว์ 62 ตัว
3.หมู่ 8 บ้านไหล่น่านเหนือ พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 7 ราย 62 ตัว
รวมพื้นที่ให้บริการ 3 หมู่บ้าน สัตว์ที่ได้รับการรักษา 249 ตัว เกษตรกรที่ได้รับการบริการ 23 ราย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน