212402 resize
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการลงนามทำบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง และปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ในการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่เชียงกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

9016 resize
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน ได้มอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ต.จอมจันทร์ ต.ส้าน ต.กลางเวียง ต.ขึ่ง ต.ปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงนโยบายและแผนงานในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร ณ องค์การบริการส่วนตำบลจอมจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การดำเนินการนี้เป็นตามนโยบายเร่งด่วนของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ได้แก่ แมลงดูดเลือดต่างๆ การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวเกษตรกรต่อการระบาดของโรค เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

322398 resize
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และด่านกักกันสัตว์น่าน ได้ทำการพ่นยากำจัดพาหะ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการเฝ้าระวังป้องการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ บ.เปียงก่อ ม.2 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เกษตรกรจำนวน 2 ราย โคจำนวน 8 ตัว กระบือ 18 ตัว


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

73067 resize
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรอำเภอนาหมื่น หลักสูตร "การเลี้ยงไก่ไข่" จำนวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

53705 resize
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจรปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รับเสด็จพร้อมรับคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักพระราชวัง ณ. สถานีตำรวจภูธรตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน