115213 resize
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนลัมปี สกินในโคและกระบือ โคเนื้อ จำนวน 70 ตัวและโคนม 30 ตัว ณ ฟาร์มโคเนื้อและโคนม สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 29868063 resize
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายประทีป นันทะสาร ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสองแคว จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นที่อำเภอสองแคว หลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมือง" เกษตรกร จำนวน 10 ราย ที่เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคนในพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ณ หอประชุมตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

213367 resize
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบคลังเสบียงสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ส่งมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองน่าน และอำเภอเชียงกลาง จำนวน 500 ฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 29614104 resize
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์ มอบหมายให้นายประทีป นันทะสาร ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสันติสุข จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพื้นที่อำเภอสันติสุข หลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมือง" เกษตรกร จำนวน 50 ราย ที่เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคนในพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

60249 resize
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น นายประธาน เกิดกล่ำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสันติชัย ไชยบุญเรือง สัตวแพทย์อาวุธโส และนายอรรถวุฒิ เมืองมูลปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวนไก่ไข่ 100 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน