S 61882411 resize
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงแพะเน้ือ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหว้า และป่าห้วยสาลี หมู่บ้านท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 25. ราย ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติเป้าหมายและงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในรูปแบบของกลุ่ม


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

28414 resize
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์ ของอำเภอภูเพียง จำนวน 2 โรง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเวียงสา 1 โรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และเจ้าของโรงฆ่าเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

489703 resize
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจรปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทย กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลปอน ประชุมชี้แจงระเบียบและแผนการดำเนินงาน ให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ มอบปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์(เมล็ดหญ้ารูซี่)ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นเสบียงอาหารสัตว์ ณ. หอประชุมบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

01 resize
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายณัฐพันธุ์ กันธิยะ นักวิชาการสัตวบาล นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง และนายสมบูรณ์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน ตามกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ดังนี้
๑.ให้คำแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์พร้อมมอบเมล็ดหญ้ารูซี่ จำนวน ๖๐ กิโลกรัม
๒.สำรวจจำนวนแม่กระบือที่พร้อมรับการผสมเทียม
๓.ตรวจรักษาพยาบาลกระบือป่วยเป็นแผลอักเสบ จำนวน ๒ ตัว
๔.ให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดในกระบือ
ณ บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์เชียงกลาง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

358228 resize

วันที่ 21 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอเวียงสา และปศุสัตว์อำเภอปัว ปฏิบัติงานตรวจสถานพยาบาลสัตว์ กรณีขออนุญาตจัดตั้งใหม่ที่อำเภอเวียงสา และกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตที่อำเภอปัว เพื่้อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน