538613 resize resize
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาร่วมออกบูธแสดงสินค้าด้านการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การตลาดนำการผลิต ณ โรงคัดแยก ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

timeline 20201218 154750 resize
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุม โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2564 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ ของกลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก. เกิดการรวบรวมและจัดองค์ความรู้ในชุมชน และการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดประสบการณ์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง และนายวีระพงษ์ พลสยม ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงด้านปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ธคก. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เขต 5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์จากมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 20 คน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

132299 resize
วันอังคาร​ ที่15​ ธันวาคม​ 2563​ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพีระยานุเคราะห์3​ ตรวจติดตามกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน​ และให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตไข่ไก่​ พร้อมมอบหนังสือการเลี้ยงสัตว์พื้นที่สูง​ และ​ตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน(พมพ.3)​ เพื่อผสมเทียมสุกรให้แก่เกษตกรให้คำแนะนำการป้องกันโรค​ASF​ ในเขตพื้นที่​ โดยเกษตรกรและคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 1015816 resize resize resize
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ออกให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เอกสารองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูหนาว ณโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

82494 resize
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.น่าน และ จนท.อบต.ไชยสถานร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสุนัขส่งเสียงดังรบกวน ณ อบต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน